top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Vásárlóink, Partnereink!

A ESTILO HOME Kft. Az ESTILO Bútorház tulajdonosa (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-423040, adószáma: 32417481-2-42, székhelye: 1173 Budapest, Sima utca 2. C. ép.; továbbiakban: ESTILO) ügyfeleitől érkező adatfeldolgozói szerződések megkötésének igénye kapcsán -  figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 28. cikkét – az alábbi nyilatkozatot adja ki.  

A GDPR 28. cikke alapján adatfeldolgozói szerződést, a személyes adatokat kezelő és az adatokat feldolgozó között kell kötni, annak érdekében, hogy az adatfeldolgozó kötelezve legyen a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályok tiszteletben tartására, megfelelő garanciák nyújtására a rendelet követelményeinek való megfelelés és az érintettek védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az ESTILO bútor értékesítési tevékenységének ellátása során adatkezelőként és nem, mint adatfeldolgozóként van jelen. Az adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Az ESTILO a szolgáltatás nyújtása során önállóan határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A személyes adatok gyűjtéséért, rendszerezéséért, kezeléséért és tárolásáért az ESTILO felelősséget vállal.

Az ESTILO-nak joga van megőrizni a szerződés megszűnése után is az összegyűjtött adatokat (nem köteles az ügyfél utasítására törölni azokat) az esetleges jogi követelések teljesítéséhez és elbírálásához szükséges időtartamon belül (pl. garanciális igény, elállás, utórendelés).

A fent említett esetben tehát, ahol az ESTILO kizárólag bútorgyártási és értékesítési tevékenységet gyakorol, az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatoknak nem mint a feldolgozója, hanem mint kezelője van jelen. Így ilyen esetben a rendelet nem írja elő az adatfeldolgozói szerződés megkötésének kötelezettségét.

Budapest, 2023.12.01.

A jótállás határideje a termék, lakossági fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezésétől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Akciós, kedvezményes árú termék esetén, illetve nem lakossági végfelhasználó vásárlása esetén (gazdasági társaságok részére) 6 hónap. A termék regisztrálása esetén minden fémszerkezetes ülőgarnitúránk vas zártszelvényeire 120 hónap jótállást adunk, mely a zártszelvény hegesztése mentén - rendeltetés szerű használat esetén- történő törésre érvényes. A 10 éves fémszerkezeti garancia kizárólag a termék beregisztrálásakor érvényes, melyet a vásárlást követő 5 napon belül kell megtenni. A regisztráció menetéről üzletünkben érdeklődhet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék, fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát.

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a fogalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban- választása szerint-kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

 • ha nem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni,

 • a fogyasztó választása szerint-megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a fogyasztó a termék, meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést-a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel-megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási idő nem az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek –ideértve különösen az anyag,- munka- és továbbítási költségeket-a forgalmazót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el-és visszaszállításáról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

 

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézkedéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3.§ - a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javítására való átvételkor a GKM rendelet 5.§- a szerint elismervény átadására köteles.

Budapest, 2020.10.30.

Payment Methods

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Megrendeléskor és raktári termékátvételkor bemutatótermünkben:

 • Készpénzben (Ft; €)

 • Bankkártyával (VISA, MasterCard, Maestro)

 • Előre utalással 

Házhozszállításkor:

 • Készpénzben (átvételkor; Ft; €)

 • Előre utalással (a kiszállítást megelőző 48 órával)

bottom of page