top of page

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

és

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A jelen szerződéses feltételek kerülnek alkalmazásra valamennyi, az ESTILO (tulajdonos: SOFAPET Kft 1173 Budapest, Pesti út 19. Adósz.: 25396720-2-42) által értékesített bútor vonatkozásában. Vevő aláírásával elfogadja az általános szerződési feltételeket és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

 

2. Vevő a bútort katalógusból, online felületekről / weboldal, webshop, közösségi portál /, illetve az ESTILO bemutatótermeiben kiállított mintadarabok alapján rendeli meg.

Vevőnek lehetősége van valamennyi rendelhető és a gyártás során felhasználható szövetminta személyes megtekintésére az ESTILO bemutatótermeiben (1117 Budapest, Budafoki út 111-113). Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlap benyújtását követően (megrendelőlap aláírása) az általa kiválasztott szövetek színével, típusával, minőségével kapcsolatban kifogást nem emelhet, mivel azt üzletben megtekintette, valamint tudomásul vette, hogy az elektronikus felületen megjelenő szín, ábra eltérhet a gyártáshoz ténylegesen felhasznált és az ESTILO bemutatótermeiben kiállított mintadarabtól.

Vevő jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a bútor típusát, színét, méretét, vevő egyedi igényeit továbbá a kárpitot ellenőrizte, elfogadja, és a jelen szerződés mellékletét képező megrendelőlapon feltüntetett tulajdonságokkal kívánja a bútort megvásárolni. Egyedi gyártásból eredő többletköltségek – tervezési költség – más rendelkezés hiányában vevőt terhelik, melynek mértéke – minden termék esetén – a bútor teljes vételárának 30%-a. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa meghatározott és a megrendelőlapon rögzített tulajdonságoktól a későbbiekben nem térhet el és az annak megfelelően előállított bútort köteles átvenni és a vételárat kiegyenlíteni.

Vevő aláírásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy az elkészült bútor a kárpit vastagságából adódóan, a megrendelő lapon szereplő mérettől 4-5 cm-t eltérhet, egyedi gyártás esetén (minden, az alapmérettől eltérő termék) 5-7 cm-t eltérhet. Vevő a megrendelőlap benyújtása előtt köteles ellenőrizni minden azon szereplő és a bútor gyártásához szükséges adatot (elérhetőség, számlázási cím, a bútor valamennyi tulajdonsága, ideértve a típust, méreteket, kárpitokat, kiegészítőket és egyedi igények). Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlap aláírásával és a 4. pontban részletezett vételárrészlet megfizetésével a megrendelés véglegessé válik, és azon ezt követően utólagos módosításra nincs lehetőség. A megrendelőlap benyújtását követően a vevő részéről történt bármely tévedés vagy elírás miatti felelősséget eladó kifejezetten kizárja. Kiállított termék vásárlása esetén vevő a megrendelt terméket megtekintette, az esetleges használatból eredő sérüléseket tudomásul vette és kijelenti, hogy a terméket, ezen tényezők illetve hibák tudatában vásárolja meg.

Azonnal elvihető, készleten lévő, vagy kiállított termék esetén Vevő tudomásul veszi, hogy a terméket kiállított, használt bútorként vásárolja meg. Vevő a termék megvásárlásakor a termék használatból eredő esetleges sérüléseit, hiányosságait tudomásul veszi, és azt elfogadja.

3. Vevő tudomásul veszi, hogy a mindenkor változó akciókra, illetve az akciókban meghirdetett ajándékokra kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben eleget tett az abban szereplő feltételeknek, továbbá az ezekre vonatkozó igényét bejelentette és az a megrendelőlapon rögzítésre került.

4. A megrendelés akkor hatályos, ha vevő a bútor és egyéb, a bútorhoz tartozó szolgáltatások (szövet, tervezési díjak illetve méret felárak, házhozszállítás díja) összértékének minimum 10%-át kifizette, továbbá a megrendelőt aláírta. Ezen feltételtől való eltérésre kizárólag egyedi megállapodás alapján, továbbá bruttó 1.500.000.-Ft-ot elérő értékű megrendelés esetén van lehetőség. A vételárhátralékot a vevő a bútor átvételével egyidejűleg köteles megfizetni. A vevő a vételár hiánytalan megfizetésével teljesíti a szerződést. A jelen pontban rögzített, fenti előírás alól kivételt képeznek az áruhitel igénybevételével kezdeményezett megrendelések is. Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy eladó elektronikus/papír alapú számlát/nyugtát bocsát ki.

Késedelmes fizetés esetén vevő köteles megfizetni eladó részére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot, továbbá a 8. pontban foglalt tárolási díjat.

5. Elállási jog, kötbér

Mivel eladó a megrendelt terméket vevő kifejezett kérésére és utasításai alapján állítja elő, így vevő a 45/2014.(II.26.) Korm. rend. 20.§-ban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja / 45/2014.(II.26.) Korm. rend. 29.§ 1 bek.c. / Amennyiben a vevő az elkészült bútort nem veszi át, vagy a vételár fennmaradó részt nem egyenlíti ki, az eladó a 8. pontban rögzített módon jogosult eljárni. Vevő elállása esetén nemteljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a megrendelt termék(ek) vételárának 70%-a. Eladó a kötbér összegének erejéig jogosult beszámítani a vevő által teljesített vételárrészletet. A rendeléstől számított 2 napon belül Vevő elállása esetén a befizetett előleget Eladó visszafizeti Vevőnek ajándékkártya formájában, melyet Vevő az ESTILO Bútorház üzleteiben levásárolhat.

6. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelőlapon feltűntetett, várható gyártási idő általános, becsült intervallumot jelent, melytől eltérések előfordulhatnak. Eladó a végleges megrendelés benyújtásától, és a 4. pontban részletezett vételárrészlet beérkezésétől számított 90 napon belül köteles a megrendelt termék elkészítésére. Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállításig eltelt idő, ezen határidőbe nem számít bele.

7. Az eladó részéről a szerződés teljesítettnek minősül, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően előállította, az átadásra előkészítette és erről a vevőt értesítette. Az értesítés szabályosan megtettnek minősül telefonon, elektronikus levél vagy sms üzenet formájában is, a vevő által megadott elérhetőségeken. Eladó kizárja felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, amely a vevő által helytelenül megadott értesítési címből/elérhetőségből származik.

8. Az átadás-átvétel az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül történik az eladó telephelyén, illetve vevő kérésére házhozszállítással, szállítási díj ellenében. Telephelyi átvétel esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék elkészültének értesítését követő 8 (nyolc) napon belül köteles a terméket átvenni. Termék átvételre nyitvatartási napokon 11:00 – 16:00 között van lehetőség előzetes egyeztetéssel. 8 (nyolc) napon túl, Eladó tárolási díjat számít fel, melynek mértéke a bútor teljes vételárának (ide értve az alapár, felárak, házhozszállítás és egyéb költségek) 1%-a naponta. Késedelmes átvétel esetén a számított tárolási díjat és a vételárhátralékot a Vevő a bútor átvételével egyidejűleg köteles megfizetni Eladónak. A házhozszállítás külön díj ellenében történik, a 18:00 után vagy hétvégén történő kiszállításért felárat számítunk fel az aktuális árlista szerint.

 

Budapest, 2019.01.01.

ADATVÉDELMI TAJÉKOZTATÓ

Kedves Vásárlóink, Partnereink!

A SOFAPET Kft. Az ESTILO Bútorház tulajdonosa (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-272760, adószáma: 25396720-2-42, székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 19.; továbbiakban: ESTILO) ügyfeleitől érkező adatfeldolgozói szerződések megkötésének igénye kapcsán -  figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 28. cikkét – az alábbi nyilatkozatot adja ki.  

A GDPR 28. cikke alapján adatfeldolgozói szerződést, a személyes adatokat kezelő és az adatokat feldolgozó között kell kötni, annak érdekében, hogy az adatfeldolgozó kötelezve legyen a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályok tiszteletben tartására, megfelelő garanciák nyújtására a rendelet követelményeinek való megfelelés és az érintettek védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az ESTILO bútor értékesítési tevékenységének ellátása során adatkezelőként és nem, mint adatfeldolgozóként van jelen. Az adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

Az ESTILO a szolgáltatás nyújtása során önállóan határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A személyes adatok gyűjtéséért, rendszerezéséért, kezeléséért és tárolásáért az ESTILO felelősséget vállal.

Az ESTILO-nak joga van megőrizni a szerződés megszűnése után is az összegyűjtött adatokat (nem köteles az ügyfél utasítására törölni azokat) az esetleges jogi követelések teljesítéséhez és elbírálásához szükséges időtartamon belül (pl. garanciális igény, elállás, utórendelés).

A fent említett esetben tehát, ahol az ESTILO kizárólag bútorgyártási és értékesítési tevékenységet gyakorol, az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatoknak nem mint a feldolgozója, hanem mint kezelője van jelen. Így ilyen esetben a rendelet nem írja elő az adatfeldolgozói szerződés megkötésének kötelezettségét.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkért, kérjük, keresse fel a weboldalunkon található adatvédelmi tájékoztatónkat.

Budapest, 2018.05.25.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék, lakossági fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezésétől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Akciós, kedvezményes árú termék esetén, illetve nem lakossági végfelhasználó vásárlása esetén (gazdasági társaságok részére) 6 hónap. A termék regisztrálása esetén minden fémszerkezetes ülőgarnitúránk vas zártszelvényeire 120 hónap jótállást adunk, mely a zártszelvény hegesztése mentén - rendeltetés szerű használat esetén- történő törésre érvényes. A 10 éves fémszerkezeti garancia kizárólag a termék beregisztrálásakor érvényes, melyet a vásárlást követő 5 napon belül kell megtenni. A regisztráció menetéről üzletünkben érdeklődhet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék, fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát.

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a fogalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban- választása szerint-kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

 • ha nem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni,

 • a fogyasztó választása szerint-megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a fogyasztó a termék, meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést-a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel-megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási idő nem az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek –ideértve különösen az anyag,- munka- és továbbítási költségeket-a forgalmazót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el-és visszaszállításáról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

 

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézkedéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3.§ - a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javítására való átvételkor a GKM rendelet 5.§- a szerint elismervény átadására köteles.

Budapest, 2020.10.30.

Payment Methods

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Megrendeléskor és raktári termékátvételkor bemutatótermünkben:

 • Készpénzben (Ft; €)

 • Bankkártyával (VISA, MasterCard, Maestro)

 • Előre utalással 

Házhozszállításkor:

 • Készpénzben (átvételkor; Ft; €)

 • Előre utalással (a kiszállítást megelőző 48 órával)

bottom of page